ساخت 2 دستگاه تبدیل گوگرد مذاب به جامد ( Granulator)

 

-ساخت تجهیزات جابجایی مواد (  Belt Conveyors& Bucket Elevator)

 

-ساخت 3 عدد سیلوی انبارش مواد ) 700 ton Silos)

 

- ساخت دستگاه تریپر کار جهت پر کردن مکانیزه انبار(Tripper Car )

گزارش اصفهان