راه اندازی سیستمهای سولفور گرانولیشن و سولفور هندلینگ پالایشگاه اصفهان

طراحی ، ساخت ، نطارت بر نصب و راه اندازی سیستمهای سولفور گرانولیشن و سولفور هندلینگ پالایشگاه اصفهان توسط شرکت فرینه ماشین ( 98/06/04 )

اولین محصول تولید شده توسط شرکت فرینه ماشین در پالایشگاه اصفهان