پروژه جامدسازی گوگرد- پالایشگاه اصفهان-پایان نصب

پایان نصب : شهریورر ماه 1397

شروع پروژه : بهمن ماه 1394