شرکت در  23 امین نمایشگاه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی تهران

اردیبهشت ماه 97

بازدید جناب آقای مهندس عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از غرفه شرکت فرینه ماشین

بازدید جناب آقای مهندس امامزاده از غرفه شرکت فرینه ماشین