پروژه جامدسازی گوگرد پالایشگاه اصفهان در حال نصب و را اندازی

این مرحله از نصب : فروردین ماه 1397

شروع پروژه : بهمن