تعمیرات اساسی سیستم گرانولیشن پالایشگاه نفت آبادان

کارفرما : پالایشگاه آبادان

مدت زمان اجرا : 1 ماه

قبل :

حین انجام کار :

بعد از انجام Overhall :