پروژه جامدسازی گوگرد پالایشگاه اصفهان در حال نصب و را اندازی

این مرحله از نصب : مهر ماه 1396

شروع پروژه : بهمن 1394